Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

upravující základní pravidla pro vkládání videí na web a sociální sítě Gentlemani za volantem


Obecná ustanovení

1) Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu s:

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - GDPR

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon o některých službách informačních společností č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2) Osobní údaje zpracovává výhradně společnost Filmexport Home Video s.r.o., IČ. 49689193 se sídlem na Moráni 1957/5, Praha 2 a to pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění účelu smlouvy a to pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu smlouvy. Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí osobě.

Vaše právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz apod., vyplývající z výše uvedených právních předpisů, není dotčeno.

Zásady zveřejnění videa a jeho obsah

1) Poskytovatel prohlašuje, že je autorem videa.

Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně odpovědný za dodaná videa a za důsledky jejich zaslání a/nebo zveřejnění.

Uveřejněním videa nevznikají Správci stránek Gentlemani za volantem (dále jen Správce) žádné nároky od třetích stran, související s předmětným videem. Poskytovatel se zavazuje nároky vznesené třetími stranami vyrovnat.

Poskytovateli nenáleží za zaslání či uveřejnění videa žádná odměna.

2) Poskytovatel má ve vztahu ke svým příspěvkům (videím) následující práva a povinnosti:

Poskytovatel videa dává zasláním videa Správci povolení video uveřejnit na stránkách Gentlemani za volantem nebo na sociálních sítích Gentlemani za volantem.

Poskytovatel prohlašuje, že nezasahuje a neporušuje osobnostní práva chráněná podle ust. § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), zejména právo na jméno, podobu a soukromí a práva na ochranu dobré pověsti právnické osoby ve smyslu občanského zákoníku. U příspěvků s prvky chráněných osobnostních práv poskytovatel disponuje písemným souhlasem dotčených osob.

Poskytovatel prohlašuje, že videa jsou pořízeny při zachování objektivního přístupu k událostem, nejsou obsahově pozměněny a upraveny a dávají věrný obraz události zobrazené ve videu.

Poskytovatel prohlašuje, že uvedené informace o čase, obsahu, místě děje, věcech a osobách zachycených ve videu jsou přesné a pravdivé.

Poskytovatel je oprávněn zvolit si přezdívku či část jména, pod kterou chce video uveřejnit.

Poskytovatel je povinen sdělit Správci své celé jméno a kontakt.

Poskytovatel může požádat o smazání svého videa.


3) Správce má ve vztahu k příspěvkům (videím) následující práva a povinnosti:

Správce je oprávněn videa libovolně zpracovávat, měnit, upravovat, spojovat s jinými příspěvky, tvořit databáze děl či vytvářet z něj díla odvozená.

Správce není povinen video uveřejnit.

4) Správce si vyhrazuje právo neuveřejnit videa, která:

porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová;

podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a/nebo přesvědčení;

podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka;

podněcují k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin;

zobrazují týrání zvířete;

obsahují nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho/její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu;

šíří nevhodné či škodlivé soubory a/nebo informace, zejména viry, trojské koně, rootkity, backdoory, spyware, adware, či jakýkoli jiný malware.

Postup uveřejnění videa

1) Prostor Správce určený pro umístění a provozování příspěvků poskytovatele není určen pro zálohování dat. Správce není povinen zálohovat videa a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo vzniklou škodu nebo jinou újmu, způsobenou jejich zničením nebo smazáním.

2) Vaše videa můžete zasílat na info@gentlemanizavolantem.cz, pokud je video moc velké na poslání emailem, prosím použijte uloz.to, nebo jinou úschovnu. Popřípadě můžete videa nahrát na YouTube a na mail poslat odkaz. Poskytovatel pošle video Správci, zvolí si označení, pod kterým bude video uveřejněno. Zasláním poskytovatel souhlasí s Všeobecnými smluvními podmínkami Správce.